Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.szara10bywineavenue.pl

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Witryna internetowa pod adresem www.sklep.szara10bywineavenue.pl jest prowadzona przez BEVANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000499250, NIP: 701-04-11-820, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.sklep.szara10bywineavenue.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie BEVANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Sprzedawca działa na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5 % do 18 %  i powyżej 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr decyzji 484/2023 i 485/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. wydanego przez Radę Gminy Michałowice na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

1.4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa; telefon: +48 797 606 009; e-mail:info@wineavenue.pl

1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Witryny;

b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;

c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;

d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;

e) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,

b) dostępu do sieci Internet,

c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

1.8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.10. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.

1.11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.12. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.13. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny www.sklep.szara10bywineavenue.pl

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.14. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;

b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.

1.15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II. Definicje

a. Sprzedawca – BEVANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa,;

b. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.sklep.szara10bywineavenue.pl

c. Sklep – punkt sprzedaży położony w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa; telefon: +48 797 606 009; e-mail: info@wineavenue.pl

d. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;

e. Klient – każdy klient nabywający Towary;

f. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;

h. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

i. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;

j. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;

k. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;

l. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Warunki dokonywania zamówień 

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest dokonanie Rejestracji, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem +48 797 606 009. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa (Sklep).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;

d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia i:

a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,

b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,

c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Klienta (jeżeli Klient składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV. Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem i na warunkach podanym na Witrynie.

4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

1.     elektronicznie poprzez system płatności eCard,

2.     gotówką do rąk Sprzedawcy,

3.     kartą płatniczą w Miejscu Sprzedaży.

4.3.1. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

4.3.2. Dostępne są następujące formy płatności:

ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Płacę z Orange (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.). Blik.

Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

System płatności eCard jest obsługiwany przez eCard S.A.

4.3.3. Rodzaje płatności dostępnych poprzez system płatności eCard (nazwy banków dokonujących rozliczeń, kart płatniczych, itd.) będą widoczne dla Klieta przy wyborze formy płatności podczas składania Zamówienia.

4.3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany form płatności w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień co do których przesłane zostało Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy.

4.4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Klient nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4.6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V. Odbiór lub dostawa Towarów

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa  (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby.  5.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy którego wzór znajduje się na Witrynie bądź wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: info@wineavenue.pl

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których wydanie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

BEVANDA sp. z o.o.
ul. Szara 10

00-420 Warszawa

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

VII Reklamacje

7.1. Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres: BEVANDA sp. z o.o., ul. Szara 10 ,00-420 Warszawa. Reklamacja oraz odpowiedź na reklamację mogą być przesłane drogą elektroniczną

7.2. Formularz reklamacji znajduje się na Witrynie. W razie niemożliwości skorzystania z formularza reklamacji, treść reklamacji musi zawierać co najmniej:

1.     numer Zamówienia,

2.     dane Klienta wraz danymi kontaktowymi (adres, e-mail, telefon),

3.     przyczynę reklamacji,

4.     podpis Klienta (przy formie pisemnej).

7.3. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń Towarów, ich opis powinien być stwierdzony pismem (na dokumentach przewozowych, formularzu reklamacji, itd.) oraz fotografiami.

7.4. Do reklamacji załącza się kopię rachunku lub faktury dokumentującej sprzedaż Towarów.

7.5. Zwrot reklamowanych Towarów nastąpi przesyłką kurierską, której koszty ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem, że jeżeli reklamacja będzie oczywiście nieuzasadniona, Sprzedawca może obciążyć nimi Klienta. Klient może także zwrócić Towary we własnym zakresie.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wezwania do usunięcia braków reklamacji, termin rozpoczyna bieg od dnia ich usunięcia przez Klienta.

7.7. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towarów albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i nieodpłatnie wymieni Towary na zgodne z Zamówieniem lub na wolne od wad.

7.8. Jeżeli Klient jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru żądać wymiany Towaru na wolny od wad, bądź też zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji i odstąpienia od Umowy przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi kwoty pieniężne otrzymane w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

7.10. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient będzie mógł odebrać reklamowane Towary ze Sklepu w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl/.

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.  Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest BEVANDA sp. z o.o.

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

X. Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.sklep.szara10bywineavenue.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody BEVANDA sp. z o.o.

XI Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej BEVANDA sp. z o.o.

i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

11.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.

11.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

11.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

0
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku.
Zobacz koszyk
Wartość koszyka: 0,00 
Złóż zamówienie
Top