Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wineavenue24.pl

 

1.              Informacje ogólne

1.1           Sklep internetowy prowadzi WineAvenue24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rozbrat 44A lok. 217, 00-419 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000499250, NIP: 701-04-11-820, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł.

1.2           WineAvenue24 sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr UD-IX-WDG-7340/I/B-724/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. wydanego przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

2.             Definicje

2.1           Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2          Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która nie zawiera Umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.  

2.3          Kupujący –osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną. 

2.4          Kurier – przedsiębiorca świadczący usługi kurierskie, który w imieniu Kupującego odbiera Towary z Miejsca Sprzedaży i dostarcza je Kupującemu. 

2.5          Miejsce Sprzedaży – miejsce sprzedaży Towarów: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44A lok. 217.

2.6          Regulamin – niniejszy regulamin udostępniony na wineavenue24.pl.

2.7          Sprzedawca – WineAvenue24 sp. z o.o.   

2.8          Strona lub Strony – Sprzedawca lub Kupujący.

2.9          Towary – napoje alkoholowe oraz inne towary oferowane przez Sprzedawcę na wineavenue24.pl.

2.10       Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta przez Strony.

2.11        Usługa Kurierska – usługa zamawiana i opłacana przez Kupującego, w ramach której następuje odbiór Towarów w Miejscu Sprzedaży oraz ich dostarczenie pod wskazany przez Kupującego adres na terytorium Polski.

2.12       Zamówienie – zamówienie Towarów składane przez Kupującego drogą elektroniczną w sposób określony w Regulaminie.

2.13       Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta.

 

3.             Rejestracja i składanie zamówień

3.1           Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zarejestrowania się na wineavenue24.pl poprzez zakładkę „zarejestruj się”, a następnie do wypełnienia danych zawartych w formularzu rejestracji, wybrania nazwy użytkownika i hasła.

3.2          Kupujący składa oświadczenia o zgodzie na stosowanie Regulaminu, o ukończeniu18 lat oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych określonym zakresie.

3.3          Warunkiem rejestracji jest wypełnienie przez Kupującego wszystkich pól wymaganych w formularzu. Sprzedawca potwierdzi rejestrację przesyłając Kupującemu link do strony logowania.

3.4          Kupujący odpowiada za prawdziwość danych podanych przy rejestracji i składaniu Zamówienia oraz zapewnia, że dane nie naruszają obowiązujących przepisów i praw osób trzecich.

3.5          W celu złożenia Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zalogowania się na wineavenue24.pl poprzez zakładkę „zaloguj się”, używając nazwy użytkownika i hasła.

3.6          Kupujący dodaje do koszyka wybrane Towary, wskazuje formę płatności oraz sposób odbioru Towarów.

3.7          Ceny Towarów oraz Usługi Kurierskiej są podane na wineavenue24.pl. Cena Towarów znajduje się pod danym Towarem, zaś cena Usługi Kurierskiej jest podana w chwili wyboru przez Kupującego sposobu odbioru Towarów.  

3.8          Do momentu złożenia Zamówienia Kupujący ma możliwość jego zmiany lub cofnięcia.

3.9          Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący otrzyma na stronie sklepu Sprzedawcy informacje dotyczące między innymi rodzaju oraz ilości zamawianych Towarów, wartości zamówienia, rodzaju płatności oraz dostawy, danych identyfikujących Sprzedawcę, sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz sposobu i warunków wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

3.10       Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni roku.

3.11        Kupujący porozumiewa się ze Sprzedawcą poprzez kontakt telefoniczny pod numerem :+48 571 20 60 20, bądź też za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@wineavenue.pl.

 

4.             Zawarcie Umowy

4.1           Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy.

4.2          Potwierdzenie zawarcia Umowy będzie zawierać między innymi indywidualny numer Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz pozostałe informacje wskazane w art. 12 Ustawy.

4.3          Wysłanie Zamówienia przez Kupującego poprzez zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje po stronie Kupującego obowiązek zapłaty za Zamówienie.

4.4          Umowę uznaje się za zawartą w Miejscu Sprzedaży z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu Zamówienia przez Kupującego.

 

5.             Płatności

5.1           Kupujący ma możliwość wyboru następującej formy płatności za Towary: 

1)       elektronicznie poprzez system płatności eCard, 

2)      gotówką do rąk Sprzedawcy lub Kuriera,

3)      kartą płatniczą w Miejscu Sprzedaży.

5.2   Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Płacę z Orange (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.). Blik.

Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

System płatności eCard jest obsługiwany przez eCard S.A.

5.3          Rodzaje płatności dostępnych poprzez system płatności eCard (nazwy banków dokonujących rozliczeń, kart płatniczych, itd.) będą widoczne dla Kupującego przy wyborze formy płatności podczas składania Zamówienia.    

5.4          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany form płatności w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień co do których przesłane zostało Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy.

5.5          Ceny podane przez Sprzedawcę są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają należny podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień w trakcie realizacji.

5.6          Kupujący ma obowiązek dokonania zapłaty za zamówiony Towar  do momentu odbioru Towaru.

                                                                     

6.             Realizacja Zamówień

6.1           Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, pod warunkiem dostępności Towarów wybranych przez Kupującego. Przewidywany termin realizacji Zamówienia może przedłużyć się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Kupujący zostanie poinformowany.  

6.2          W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień oraz zablokowania dostępu do sklepu internetowego.

6.3          Sprzedawca realizuje zamówienie poprzez przygotowanie Towaru do odbioru w odpowiednim opakowaniu oraz wydanie Towaru.

6.4          Towary będą wydawane Kupującemu w Miejscu Sprzedaży.

6.5          Kupujący może odebrać Towary osobiście albo poprzez Usługę Kurierską.

6.6          Odbiór osobisty Towarów jest możliwy w Dni Robocze w godzinach pracy Sprzedawcy. Przy odbiorze Kupujący podaje numer Zamówienia.

6.7          Przy odbiorze Towarów Kupujący otrzyma paragon albo fakturę, dokument potwierdzający dostawę przy Usłudze Kurierskiej oraz ewentualnie inne dokumenty dotyczące Towarów.

6.8          Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad.

 

7.              Odbiór  Towarów

7.1           Niezależnie od wybranej formy odbioru, Towary mogą być wydane wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat oraz której zachowanie nie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Sprzedawca w Miejscu Sprzedaży albo Kurier w momencie dostawy Towarów ma prawo sprawdzić tożsamość Kupującego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

7.2          Sprzedawca lub Kurier odmówi wydania towarów w następujących przypadkach:

1)       odmowy okazania przez Kupującego dokumentu tożsamości,

2)      wątpliwości co do zgodności osoby Kupującego z okazanym dokumentem,

3)      zachowania Kupującego wskazującego, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości,

4)      braku zapłaty przez Kupującego za Towary lub za Usługę Kurierską. 

7.3          Odbierając przesyłkę Kupujący ma prawo do sprawdzenia jej zawartości w obecności Sprzedawcy albo Kuriera.

7.4          Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia Towarów, jeżeli Towary są uszkodzone, są niezgodne z Zamówieniem lub kiedy upłynął termin przydatności do spożycia oznaczony na etykiecie Towaru.

 

8.             Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

8.1          Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł on w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż  realizująca Usługę Kurierską, weszła w posiadanie Towaru.

8.2          W celu odstąpienia od Umowy Konsument jest obowiązany przesłać na adres Miejsca Sprzedaży pisemne oświadczenie i dokonać zwrotu Towarów na adres Miejsca Sprzedaży.

8.3          Odstępując od Umowy Konsument może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na wineavenue24.pl/…. [kb1] Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy.

8.4          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, będące wynikiem zachowań wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.5          Zwrot Towarów nastąpi w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwrot Towarów jest skuteczny z chwilą otrzymania Towarów przez Sprzedawcę.

8.6          Koszty zwrotu Towarów obciążają Konsumenta. Towary mogą być zwrócone przez Konsumenta przesyłką kurierską albo osobiście dostarczone do Miejsca Sprzedaży. 

8.7          W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane kwoty pieniężne, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.

8.8         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych kwot pieniężnych do momentu zwrotu Towarów przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów do Sprzedawcy.

8.9          Zwrot kwot pieniężnych przez otrzymanych przez Sprzedawcę nastąpi przy użyciu formy płatności wybranej przez Konsumenta przy zapłacie za Towary, tj. elektronicznie poprzez system płatności eCard albo gotówką w Miejscu Sprzedaży.  

W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty

 

9.             Odstąpienie od Umowy przez  Sprzedawcę

9.1           Sprzedawca może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia przesłanek do odmowy wydania Towarów Kupującemu lub braku odbioru Towarów przez Kupującego (jeżeli nie zachodzą przyczyny uprawniające Kupującego do odmowy przyjęcia Towarów).

9.2          Sprzedawca zwróci Kupującemu kwoty pieniężne otrzymane z tytułu zapłaty ceny w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem, że zapłata za Usługę Kurierską oraz koszty zwrotu Towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 

10.          Reklamacje

10.1       Kupujący ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres: Wine Avenue 24 sp. z o.o., ul. Rozbrat 44A lok. 217,00-419 Warszawa. Reklamacja oraz odpowiedź na reklamację mogą być przesłane drogą elektroniczną.

10.2       Formularz reklamacji znajduje się na wineavenue24.pl. W razie niemożliwości skorzystania z formularza reklamacji, treść reklamacji musi zawierać co najmniej:

1)       numer Zamówienia,

2)      dane Kupującego wraz danymi kontaktowymi (adres, e-mail, telefon),

3)      przyczynę reklamacji,

4)      podpis Kupującego (przy formie pisemnej).

10.3       Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń Towarów, ich opis powinien być stwierdzony pismem (na dokumentach przewozowych, formularzu reklamacji, itd.) oraz fotografiami.    

10.4       Do reklamacji załącza się kopię rachunku lub faktury dokumentującej sprzedaż Towarów.

10.5       Zwrot reklamowanych Towarów nastąpi przesyłką kurierską, której koszty ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem, że jeżeli reklamacja będzie oczywiście nieuzasadniona, Sprzedawca może obciążyć nimi Kupującego. Kupujący może także zwrócić Towary we własnym zakresie. 

10.6       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wezwania do usunięcia braków reklamacji, termin rozpoczyna bieg od dnia ich usunięcia przez Kupującego.

10.7       Jeżeli reklamacja jest zasadna, Kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towarów albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i nieodpłatnie wymieni Towary na zgodne z Zamówieniem lub na wolne od wad.

10.8      Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru żądać wymiany Towaru na wolny od wad, bądź też zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10.9       W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwoty pieniężne otrzymane w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

10.10   Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, Kupujący będzie mógł odebrać reklamowane Towary z Miejsca Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

 

11.           Dane osobowe

11.1        Podanie przez Kupującego danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne.

11.2        Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Kupującego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

11.3        Podanie przez Kupującego danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy w świetle art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

11.4        Dostęp do danych osobowych Kupującego posiada Sprzedawca. W zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być one przekazane innym osobom działającym w imieniu lub na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Umowy (podwykonawcy). Powyższe osoby wraz ze Sprzedawcą będą odbiorcami danych osobowych Kupującego.

11.5        Kupujący ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich edycji.

11.6        Dane osobowe Kupującego mogą być ujawniane i przekazywane przez Sprzedawcę organom administracji publicznej, sądom lub innym podmiotom, jeżeli tego rodzaju obowiązek wynika z przepisów prawa.

11.7        Po realizacji Umowy Kupujący może żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę.

11.8       Sprzedawca zastosuje odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Kupującego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

12.          Postanowienia końcowe

12.1        Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego.  Forma udostępnienia Regulaminu umożliwia zapoznanie się z nim przez Kupującego,  wydruk lub zapisanie jego treści w celu dalszego odtwarzania, przed złożeniem Zamówienia.

12.2       Do Zamówień stosuje się Regulamin w brzmieniu z daty zawarcia Umowy.

12.3       Wymagania techniczne korzystania ze sklepu internetowego określone są na stronie: wymagania techniczne.

12.4       Sklep internetowy lub jego niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne z przyczyn technicznych. 

12.5       Sprzedawca posiada autorskie prawa majątkowe do wineavenue24.pl, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).  

12.6       W przypadku zaistnienia sporów w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz z zastosowaniem Regulaminu, Strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ich rozstrzygnięcia w sposób polubowny (przykładowo na drodze mediacji), o ile taka będzie wola obydwu Stron.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Warunki wszczęcia i przeprowadzenia mediacji określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1831 – 18315. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu w Polsce. Dla sporów, których stroną nie jest Konsument, zastrzega się właściwość miejscową siedziby Sprzedawcy. 

12.7       Umowa jest zawierana i realizowana zgodnie z prawem polskim.

12.8       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Dostępne formy płatności - eCard: